EKOfola

Funkční vodozádržná opatření mohou pomoci poškozené krajině. Pro jejich realizaci je ale nutná součinnost všech zainteresovaných stran

26.10. 2023

V Rajecké dolině proběhl již druhý ročník série workshopů věnovaných vodozádržným opatřením s názvem „Voda nás spája“, jejichž cílem je představit funkční metody zadržování vody pro různé typy krajiny. Téměř 150 účastníků zejména z řad odborné veřejnosti diskutovalo o možnostech zmírnění dopadů klimatických extrémů – dlouhodobého sucha, přívalových srážek a následné eroze půdy a úbytku vody v krajině.

Funkční vodozádržná opatření mohou pomoci poškozené krajině. Pro jejich realizaci je ale nutná součinnost všech zainteresovaných stran

Rajecká dolina se dlouhodobě potýká se zvýšeným suchem a odborníci ze všech stran se shodují, že je třeba začít intenzivněji pracovat na revitalizaci tamní přírody. Do mapování narušené krajiny se téměř před dvěma lety zapojili odborníci z neziskové organizace Kvapka Rajeckej doliny.

„Žádná moderní technologie nemůže nahradit zkušeného terénního pracovníka, který problém identifikuje, pomocí specializovaného softwaru zdokumentuje a navrhne jeho řešení,“ prozradil Ondřej Vala z Ostravské univerzity, který se mapování defektů v krajině v Rajecké dolině účastní. „Za poslední 2 roky bylo zmapováno 3000 ha, což je téměř 30 % povodí říčky Rajčanky. V následných letech je v plánu toto území zkompletovat. Podklady z mapování nám umožňují připravit ucelená řešení pro celá mikropovodí. Na základě těchto dat potom vybíráme s majiteli pozemků konkrétní lokality k realizacím,“ vysvětluje Ondřej Vala.

Organizace Kvapka Rajeckej doliny představila už loni speciální techniku „jáma – hráz –jáma“, díky které lze kompletně zrevitalizovat nevyužívané lesní cesty tak, aby se do nich zase vsakovala srážková voda. Ta nyní z 80 % nenávratně odtéká. Na letošním workshopu seznámila odbornou i laickou veřejnost s dalšími typy opatření, která pomáhají zlepšit zasakování vody, snižují erozi půdy, přispívají k obnově zásob podzemní vody, a přitom nemusí nutně znamenat zánik lesní cesty.

“V rámci workshopu se zástupci z řad lesníků, vodohospodářů, rybářů, akademiků, pracovníků okresních a krajských úřadů, ale i místních samospráv mohli podívat na ukázky infiltračních opatření v různých prostředích. Díky skvělé spolupráci s Lesy Slovenské republiky jsme mohli na lesní půdě poškozené pojezdem těžké techniky po kůrovcové kalamitě ukázat další metody ošetření půdy dvacetitunovým bagrem,“ říká Jan Husák, jeden z hlavních organizátorů workshopu Kvapky Rajeckej doliny. Zdvih-kypření, vpich, šachovnice a průleh, to jsou funkční opatření, která mohou pomoci krajině se obnovit. Ukázky provázel fundovaný výklad průkopníka infiltračních opatření na Slovensku, pana Štefana Vaľo a Miroslava Kubína, zakladatele odborné platformy AQUAINOVA, která se inovativním opatřením věnuje v Česku a intenzivně se od minulého roku věnuje i zachování přirozeného koloběhu vody v Rajecké dolině.

„Naše motto zní: Co bylo těžkou technikou zničeno, to lze těžkou technikou opravit. Máme za sebou desítky revitalizací, mapování defektů a návrhu opatření na lesní půdě nejen v Česku, ale i na Slovensku.  Oceňujeme, že v Rajecké dolině je vůle s problémy něco dělat. Spolupráce je nutná, protože klima se mění rychleji než se mu lidé stačí přizpůsobovat. Voda nám tak během dešťů odtéká zbytečně bez dalšího užitku,“ říká Miroslav Kubín a s nadějí dodává: „Přitom k řešení stačí často tak málo.“ Klíčová je spolupráce všech zainteresovaných stran, nejen státních úřadů, odborníků, neziskovek, ale i podnikatelů a majitelů jednotlivých pozemků, kde jsou opatření nutná.

Informaci o množství vody zbytečně odteklé ze zhutněné lesní půdy poskytuje Kvapce Rajeckej doliny i tzv. Parshallův žlab, který organizace instalovala spolu s odborníky z Ostravské univerzity. „Jde o ojedinělou metodu řešení. Během roku 2022 jsme provoz zařízení testovali v dolině Rybná. Po zkušenostech bude zařízení přesunuto na novou lokalitu a doplněno o srážkoměr, který nám umožňuje korelovat naměřené výsledky se srážkovými úhrny. Ty pochopitelně ovlivňují povrchový odtok zcela zásadně,” vysvětluje pedolog Matěj Horáček.

Díky mapování, které Kvapka Rajeckej doliny v průběhu celého roku realizuje, dokáží
odborníci vytipovat i drobné realizace v údolí, které mohou krajině pomoci. Pilotní a
ukázková řešení vznikla v údolí říčky Rybná. V tamní mokřadní krajině představil přední
odborník na tvorbu tůní a mokřadů, Jaromír Maštera z Národního Ústavu pro Integrovanou Krajinu, správnou metodiku při hloubení tůní. „Mokřady mají mimořádnou schopnost zadržovat velké množství vody, napomáhat přirozenému hydrologickému cyklu a jsou také nesmírně cenné z hlediska biodiverzity. Každá část krajiny je unikátní, a proto je důležité vědět, jaká místa jsou pro budování tůní nejvhodnější,“ říká Maštera.

Kvapka Rajeckej doliny navázala za necelé dva roky působení v Rajecké dolině spolupráci s klíčovými partnery. „Vážíme si toho, že jsme pro naši myšlenku našli silného partnera ve státním podniku Lesy SR, který je spoluorganizátorem workshopu a na jehož pozemcích probíhají ukázky infiltračních opatření. Úzce také spolupracujeme s Žilinským samosprávným krajem. Workshop by neproběhl ani bez skvělé spolupráce s obcí Fačkov a dalšími samosprávami,“ říká Jan Husák, hlavní koordinátor workshopu. Z pohledu co největšího množství realizací je ale nutné propojení i s menšími subjekty. Ve Fačkově, u budovy místní školy, si účastníci workshopu tak mohli prohlédnout ukázkové zařízení na zadržování dešťové vody. To zachytává vodu ze střechy školní jídelny a speciálním zařízením ji jímá do IBC nádrží o objemu 2000 litrů. „Tato voda je pak využívána na školním pozemku před jídelnou na zalévání stromů a vyvýšených záhonů, které v rámci našeho projektu „Dešťovka“ také vznikly. Žáci si do nich zasadili bylinky, které lze využít jak ve výuce, tak při přípravě pokrmů ve školní jídelně,“ představuje vizuálně i edukačně zajímavý nápad Jan Husák. Do vyvýšených záhonů byly instalovány keramické zavlažovací nádoby “Zahradní Olla”, které pomáhají šetřit vodou při zavlažování.

Pilotní ukázkové realizace, stejně tako fundované výsledky mapování krajiny, mohou Kvapce Rajeckej doliny posloužit jako podklad pro hledání financí na realizace napříč dolinou. Plány má tato neziskovka, jejíž založení v dolině iniciovala a dlouhodobě financuje společnost Kofola ČeskoSlovensko, velké. „Za letošním rokem je obrovské množství úsilí při jednáních na úřadech i partnery našich projektů. Příští rok chceme rozšířit projekt Dešťovka do jiných škol v regionu i do domácností, plánujeme také přípravu projektu na ukázkový mokřad s naučnou stezkou a uměleckými prvky v nivě řeky Rajčanky a hodláme začít s managementem mokřadu v Čičmanech. Na lesní půdě máme vytipované oblasti k realizacím s Lesy SR, které jsme zařadili do žádosti v projektu Interreg. Hledáme nové finanční zdroje a spolupráci s dalšími vlastníky pozemků. Uvědomujeme si, jak ambiciózní je náš plán. V Kofole máme velkou podporu, ale pro obnovu doliny je potřeba součinnost všech stran,“ říká Aneta Valasová, ředitelka Kvapky Rajeckej doliny n. o. a dodává: „Jsme rádi, že díky workshopu jsme mohli oslovit další důležité partnery. Naším dlouhodobým cílem je zásadním způsobem přispět k obnově zásob spodních vod a k podpoře biodiverzity Rajecké dolině a udělat z ní ukázkovou oblast. Protože tam, kde je voda, je také život.“