EKOfola

Iniciovali jsme systematické řešení krajiny v rodném Krnově

25.10. 2022

Zastupitelstvo města Krnov schválilo zahájení prací na monitoringu lesů, zemědělských ploch i zastavěných částí města, jejichž cílem je připravit krajinný plán adaptace celého území na klimatickou změnu. Navazuje tak na dlouhodobou snahu města i městského úřadu řešit co nejvíce systematicky zdraví půdy a vody v celé oblasti.

Iniciovali jsme systematické řešení krajiny v rodném Krnově

Záměr projektu, který propojil iniciativu hned několika subjektů, spočívá v maximálním obnovení zádrže vody v lesích i na zemědělské půdě, dále pak v navržení protipovodňových opatření v celé ploše povodí s akcentem na omezení přívalových (bleskových) povodní. Součástí záměru je i omezení vodní a větrné eroze, lepší chlazení řešené oblasti a zvýšení biologické rozmanitosti podle unikátního konceptu Modelu Živá krajina.

Starosta města Krnova Ing. Tomáš Hradil k tomu dodává: „Chceme chránit vodu, uzdravit půdu, krajinu a předat ji dalším generacím, aniž bychom se museli stydět. Nezbývá nám, než lépe pečovat o každý hektar ve městě i kolem něj. Jdeme do toho propojením odborníků, místní samosprávy, veřejnosti a významného zaměstnavatele. Projekt podpořilo 21 z 25 přítomných zastupitelů. To svědčí o tom, jaký význam tématu v Krnově přikládáme.“

Řešení celého území iniciovala společnost Kofola ČeskoSlovensko, která se udržitelnosti a ochraně krajiny v místech, kde působí, dlouhodobě věnuje. „V Rajecké dolině se nám ukazuje, jak důležité je věnovat se krajině jako celku. Rozhodli jsme se proto i v Krnově iniciovat vytvoření komplexního pohledu na revitalizaci krajiny. Tím, že v Krnově využíváme zdroje podzemních vod i pro naši výrobu, je pro nás klíčové, aby jejich kvalita byla i v budoucnu zachována,“ vysvětluje Jannis Samaras, generální ředitel Skupiny Kofola. „Abychom mohli ochránit vodu, je třeba začít u půdy. Její kvalita zas souvisí s celkovou pestrostí a biodiverzitou. Projekt tohoto ražení a rozsahu je v ČR zatím ojedinělý, i proto jsme se rozhodli ho kofinancovat. Doufáme, že jeho výstupy inspirují k podobným krokům i ostatní.“ 

Výsledkem celé iniciativy bude návrh stovky drobných, přírodě blízkých opatření v povodí Opavice, které by se měly na rozloze 23 km2, zrealizovat. Jedním z klíčových realizátorů se stal spolek Živá voda, z.s. „Jsme velice rádi, že již nejen města a obce, ale i krajské úřady a zastupitelstva začínají podporovat skutečná řešení adaptace na klimatickou změnu, která nelze jako dosud realizovat pouze jednotlivými, nijak nekoordinovanými aktivitami, ale uceleným plánováním celé krajiny, aby se zvýšila odolnost regionů na rychle postupující klimatickou změnu,“ vysvětluje Jiří Malík, předseda spolku a autor zmíněného Modelu Živá krajina. 

Na projektu pro město Krnov se bude dále podílet společnosti Aqua Terra Inova s.r.o. a Geotest, a.s. Jednatel společnosti Aqua Terra Inova, Mgr. Miroslav Kubín, k připravované studii řekl: „Česká republika je střechou Evropy. Tato střecha byla v minulosti na mnoha místech lidskou činností poškozena. Naše společnost si klade za cíl tuto střechu krok po kroku opravit systémem drobných opatření, které v celku pomůžou zadržet v našich lesích velké množství vody odpovídající svým objemem vodním nádržím. Velmi si vážíme toho, že můžeme spolupracovat na obnově krajiny právě v Krnově. Každá kapka se počítá.“

Jakmile budou první návrhy opatření v krajině pomocí digitálních nástrojů i terénního mapování navrženy, budou konzultovány zejména s vlastníky pozemků, samosprávou i státní správou, aby se našlo řešení, které bude vyhovovat všem, kteří o krajinu v současné době pečují. Odborníci očekávají, že lesních oblastech by mělo dojít ke zlepšení skladby lesa s podporou vodu zadržujících dřevin, zlepšení zádrže vody v celém lesním komplexu pomocí stovek opatření jak na tocích, tak mimo ně, zlepšení zádrže vody na pasekách po těžbě a omezení rychlého stoku vod z cestní sítě, což ochrání zemědělskou půdu i majetky vlastníků v obci. 

Na zemědělské půdě by mělo dojít ke snížení vodní eroze na pozemcích pomocí řady opatření vycházejících z metodik České zemědělské univerzity Praha, jako jsou meze, průlehy svejly nebo travní pásy, a díky využití melioračních vod k zavlažování polností a luk.  Zároveň se počítá s částečnou obnovou potoční sítě. Proti větrné erozi budou navrženy větrolamy, což povede nejen ke zvýšení zádrže vody a uhlíku v krajině, zlepšení kvality půdy, ale i k chlazení krajiny. 

Celý návrh bude hydrologicky testován srážkoodtokovým modelem (HEC-RAS) firmou Geotest a. s., která zároveň zajistí návrh opatření v zastavěných územích ke snížení efektu tepelného ostrova z budov a zpevněných ploch. Ke zvýšené zádrži vody přímo ve městě přispějí prvky modrozelené infrastruktury. 

Celkové náklady projektu, jehož realizace se odhaduje na dva roky, se vyšplhají na 1,5 mil. Kč. Kromě společnosti Kofola přispěl městu Krnov i Moravskoslezský kraj v rámci své podpory vodozádržných a adaptačních aktivit, a to částkou 400 tis. Kč.